no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Farevarsel

Dette er et nødvarsel fra politiet i Agder. Det er stor skogbrann i området med Skjoldmøynuten. Det er fare for spredning til hytteområder i nærheten. Følg med på omgivelsene og evakuer området dersom skogbrannen nærmer seg din posisjon.